CONTRACT DE INCHIRIERE AUTO

Nr.______/______

 

I.PARTILE

Societatea Comerciala S.C.FAST RENT CAR SRL , cu sediul in……BUZAU…………………………,inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J10/770/15.06.2017., avand CIF 37768858 , cont bancar RO39RZBR0000060019489610 deschis la RAIFFEISEN BANK , telefon 0752992992, email………….,reprezentata legal prin Grigore Eugenia Alina, in calitate de LOCATOR, denumita in continuare in prezentul contract
Locator/Proprietar
Si

Dl/ Dna___________________________________________________________cu domiciliu in __________________________, identificata cu CI seria_____nr.___________
eliberata la data_________________CNP _____________________________denumita in continuare in prezentul contract
Locatar/ Chirias

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1.
Obiectul prezentului contract consta in darea in folosinta de catre Locator, Locatarului,a autoturismului marca
RENAULT MEGANE an de fabricatie 2012., numar deomologare VF1BZ1G0248511667., proprietatea Locatorului, denumit in continuare in prezentul contract „
autovehiculul
”, in schimbul achitarii de catre Locatar a unui pret.
II.2.
Autovehiculul inchiriat are urmatoarele caracteristici:

MARCA:____ RENAULT __________________________________;

TIPUL:_______MEGANE _______________________________

CULOARE:_____ALB________________________________________________________ ;

CAROSERIA:_______VF1BZ1G0248511667___________________________________________________

NR DE INMATRICULARE:________BZ42CAR_____________________________________________;

ANUL FABRICATIEI:______2012_____________________;

CAPACITATE CILINDRICA:___1461CM³_____________________________________;
NR KM BORD:____________________________________________________________;

ALTE DATE:_________________________________________________________________.
II.3.

Pe toata durata contractului Locatorul isi pastreaza dreptul de proprietate deplina asupra autovehiculului inchiriat, care face obiectul prezentului contract de inchiriere. Autovehiculul este asigurat,asigurarea fiind operabila in conditiile legii si ale prezentului contract.

III.PREDAREA-PRIMIREA AUTOVEHICULULUI

III.1 Predarea-primirea autovehicului inchiriat se va face la termenul convenit de parti, dupa semnarea prezentului contract, pana cel mai tarziu la data de …………. si va fi consemnata in procesul verbal de predare-primire care constituie Anexa nr.1 la prezentul contract si face parte integranta din acesta.

III.2Autovehiculul se pune la dispozitia Locatarului impreuna cu
Certificatul de inmatriculare cu itp valabil pana la data de 06. 2019, polita RCA , rovigneta valabila (trusa medicala, cric, roata de rezerva etc.), ce vor fi inventariate in procesul verbal de predare-primire. Autovehiculul intruneste toate conditiile tehnice de folosire, fiind in stare normala de functionare si neavand defectiuni si lipsuri.

III.3.Locul predarii-primirii autovehiculului este BUZAU. Str.Democratiei nr 77
Locatarul va returna autovehiculul la locul in care l-a primit.
III. 4 Intarzierea in predarea autovehiculului de catre locatar, are urmatoarele consecinte:
a) daca intarzierea este de cel mult 1 ora, fata de ora incetarii contractului, nu se vor percepe penalitati;
b) incepand cu ora a 2-a de intarziere si pana la implinirea celei de a 6-a inclusiv, se va percepe o penalizare de 50 % din cuantumul chiriei datorate pe zi;
c) incepand cu a 6-a ora de intarziere, locatarul va fi obligat la plata chiriei pentru o zi intreaga.
III.5 Masina se preda curata interior/exterior (in cazul in care inchirierea se face pe o perioada de minim 5 zile serviciul de spalatorie este asigurat in mod gratuit de Locator).In cazul in care masina are urme vizibile de murdarie se plateste o taxa de 50 de RON.
III.6 La predare nivelul combustibilului trebuie sa fie 1/1 ( plin).
III.7 Predarea – preluarea masinii în Buzau este gratuita de luni pâna sambata între 08:00 – 19:00, în afara acestui program se percepe o taxa de 100 RON.

IV.PRETUL

IV.1.Pretul inchirierii autovehiculului este de………../zi.
IV.2. Locatarul va achita pretul corespunzator la momentul incheierii contractului de inchiriere si o garantie returnabila de 450 RON.
IV.4.Cheltuielile de mentenanta ale autovehiclului: revizie tehnica, inspectia tehnica periodica, fara a se limita la acestea, precum si chletuielile rezultate din incheierea asigurarii civile obligatorii ii revin Locatorului.
IV.5.Locatarul se obliga sa achite si alte taxe ulterioare care ii sunt imputabile,cum ar fi: valoarea avarierii masinii in conditiile in care asiguratorul nu despagubeste din diverse motive, tichetele de parcare,amenzile de circulatie sau de parcare etc.
IV.6.Combustibilul nu este inclus in pretul chiriei.
IV.7.Amenzile, penalitatile pentru parcare, incalcarea regulilor de circulatie ce vizeaza autovehiculul sunt responsabilitatea Locatarului pe perioada de inchiriere precum si daca s-a depasit aceasta perioada dar Locatarul nu a returnat autovehiculul Locatorului.
IV.8.In cazul pierderii sau deteriorarii documentelor masinii sau a cheilor acesteia, Locatarul va achita contravaloarea acestora.
V. In cazul deteriorarii interiorului masinii (arsuri, pete pe tapiterie etc.) locatarul va achita valoarea bunului distrus sau a reparatiei acestuia.
VI.Valoare garantiei este de 450 RON, suma ce va fi restituita cash (indiferent de metoda de plata) integral la restituirea autoturismul neavariat la locul, data si ora prestabilite in contract.

V.DURATA CONTRACTULUI

V.1.Prezentul contract se incheie pentru o perioada de…. Zile, de la data de……………, la data de……….
V.2.Durata contractului poate fi prelungita numai prin acordul scris al partilor, prin act aditional la prezentul contract.

VI.DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

VI.1.Drepturile si obligatiile Locatorului:
VI.1.1.Sa predea Locatarului autovehiculul la data si locul convenite prin contract
VI.1.2.Sa predea Locatarului autovehiculul impreuna cu documentele necesare si dotarile aferente
.VI.1.3.Sa se abtina de la orice fapt care ar avea drept consecinta tulburarea Locatarului in folosinta bunului, tulburare de fapt sau de drept. Locatorul nu raspunde de tulburarea cauzata prin faptul unui tert care nu invoca vreun drept asupra bunului.
VI.1.4.Locatorul este garant pentru evictiunea bunului si pentru viciile ascunse ale autovehiculului care ii impiedica intrebuintarea. Locatorul nu raspunde insa pentru vicii care ii fac Locatarului incomoda folosinta, si pe care acesta din urma le-a putut constata la incheierea prezentului contract.
VI.1.5.Orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.

VI.2.Drepturile si obligatiile Locatarului
VI.2.1.De a prelua autovehiculul la data si locul stabilite in acest scop.
.
VI.2.2.De a suporta costurile conform prevederilor prezentului contract.
VI.2.3 Sa detina permis de conducere national sau international valabil pentru categoria de autovehicul pe care il inchiriaza.
VI.2.4.De a exploata in conditii normale autovehiculul, conform destinatiei acestui bun, , astfel cum rezulta si din instructiunile de folosire si intretinere elaborate de fabricant si specificate in manualul de utilizare.

VII.GARANTII. SERVICE. ASIGURARE

Asigurarea include raspunderea civila auto obligatorie pentru autoturism, precum şi asigurare CASCO. In cazul in care valoarea pagubelor accidentului depaseste limita stabilita de lege sau de poliţa de asigurare, locatarul este responsabil in mod direct pentru acoperirea diferentei dintre valoarea totala a pagubelor produse si limita maxima acceptata de lege sau de poliţa de asigurare
In cazul in care Locatarul a furnizat catre Locator informatii false privind identitatea sau adresa sa ori valabilitatea permisului sau de conducere, Locatorul isi declina orice responsabilitate pentru daunele pricinuite de locatar tertilor.
VII.1.Locatorul garanteaza ca autovehiculul ce il inchiriaza intruneste toate conditiile tehnice de folosire, fiind in stare normala de functionare si neavand defecte si lipsuri, functioneaza la capacitatea si calitatea descrisa in contract sau anexa.
VII.2.Locatorul nu raspunde de nefunctionarea, functionarea necorespunzatoare, sau accidentele nedorite daca acestea se datoreaza exclusiv culpei Locatarului in utilizare sau nerespectarea de catre acesta a instructiunilor de folosire.
VII.3.Locatarul se obliga sa se ingrijeasca de autovehicul ca un bun proprietar,respectand instructiunile de utilizare si mentinandu-l in stare buna de functioare pe tot parcursul derularii prezentului contract

VII.4.Locatarul inchiriaza autovehiculul in scopul …TURISM…
Orice alta utilizare contrara atrage culpa Locatarului, pentru eventualele daune sau avarii produse.
VII.5.Autovehiculul va fi condus de catre Locatar sau de catre…………………………….………………………….
CNP…………………………………………………., care intruneste conditiile legale(permis de conducere valabil pentru categoria B)

In cazul in care autovehiculul a fost condus de o alta persoana decat Locatarul sau persoana indicata mai sus, raspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine Locatarului, in solidar cu persoana implicata in eveniment, Locatorul avand posibilitatea de urmarire a oricaruia dintre cei doi, pentru recuperarea prejudiciilor.
VII.6. Nu este restrictionata nici o limita de kilometri.
VII.7.Sub sanctiunea platii de daune si a excluderii de la acoperire de catre asigurare, autovehiculul nu va fi folosit si condus in urmatoarele situatii:
a)cu incalcarea prevederilor legislatiei;
b)pentru transportul de persoane sau bunuri in scopul obtinerii de venit, c)pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;
d)in timp ce Locatarul sau persoana de la volan este sub influenta alcoolului, dogurilor, narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile psihice si fizice de a reactiona;
e)in concursuri, curse sau teste auto;
f)pe drumuri nemarcate pe harta oficiala a Romaniei;
g)sa nu fie dat in folosinta unei personae neautorizate (oricare alta persoanacare nu este mentionata in prezentul contract de inchiriere);
h)Locatarul se obliga sa pastreze autovehiculul incuiat pe durata in care nu il
foloseste si sa tina asupra sa cheile si documentele acestuia.
VII.8.Indiferent daca asigurarea a fost sau nu acceptata, Locatarul este responsabil pentru valoarea totala a reparatiilor in caz de dauna asupra masinii sau dauna intervenita in legatura cu masina intr-unul din cazurile de mai sus.
VII.9 In caz de coliziune dauna este acoperita de asigurator in urmatoarele conditii:
a)in accidente fara victime in care sunt implicate cel mult 2 autovehicule, caz in care , soferul este obligat sa anunte locatorulsi sa incheie o amiabila cu celalat conducator implicat indifferent de vina.
b) in cazul in care exista victime sau sunt implicate mai mult de 2 autovehicule
Locatarul isi asuma obligatia ca, in cel mai scurt timp posibil, sa anunte atat Locatorul cat si Politia si sa se prezinte la cel mai apropiat post de Politie pentru a obtine un Proces Verbal Constatatator al accidentului. In cazul in care Locatarul nu prezinta acest Proces Verbal, acesta isi asuma responsabilitatea pentru reparatii integrale.
Asigurarile sunt aplicabile numai in cazul in care locatarul prezinta actele constatatoare

VII.10.
Locatorul nu raspunde pentru pagubele suferite de Locatar ori de persoanele care il insotesc, in
legatura cu autovehiculul, pentru pierderea sau deteriorarea proprietatilor personale lasate nesupravegheate in interiorul autovehiculului daca acestea nu se datoreaza unor defectiuni , legate de autovehicul.
VII.11.
Pagubele produse asupra in interiorul autovehiculului nu sunt incluse in asigurare, iar in caz de dauna asupra acestora, Locatarul este de acord, prin prezentul contract, sa le inlocuiasca sau sa achite contravaloarea acestora ca si cheltuiala proprie.
VII.12.Asigurarea nu absolva Locatarul de responsabilitatea de plata pentru pagubele produse
autovehiculului in cazurile urmatoare:
a)savarsind fapte cu incalcarea legii
b)pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altorobiecte;
d)in timp ce Locatarul sau persoana de la volan este sub influenta alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile psihice si fizice de a reactiona;
e)in concursuri, curse sau teste auto;
f)pe drumuri nemarcate pe harta oficiala a Romaniei;
g)autovehiculul este dat in folosinta unei persoane neautorizate (oricare alta persoana care nu este mentionata in prezentul contract de inchiriere);
h)Locatarul nu pastreaza masina incuiata pe durata in care nu o foloseste, si nu a tinut asupra sa documentele autovehiculului, iar acestea au disparut;
i)deteriorarea intentionata sau din neglijenta;
j)lipsa declaratiilor sau a proceselor verbale ale Politiei la predarea masinii sau a constatarii amiabile

VIII.FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

VIII.1.
Prin
„forta majora”
se intelege un fenomen natural sau social exterior,extraordinar, de nebiruit, si care nu putea fi prevazut (ex.calamitati naturaleprecum inundatiile). Prin „
caz fortuit
”se intelege o imprejurare de origine externa, care poate fi prevazuta si evitata cu diligenta si grija de care este in stare omul cel mai capabil.(
VIII.2.Forta majora, cazul fortuit asa cum au fost definite de lege exonereaza de raspundere partea contractuala care o invoca in conditiile legii, cu cerinta notificarii scrise in prealabil, respectiv in termen de 3 (trei) zile de la aparitia cazului de forta majora.
VIII.3.Pe perioada existentei cazului fortuit sau a fortei majore
Derularea contractului se suspenda urmand apoi a se continua dupa incetarea acestuia. Dupa incetarea cazului fortuit sau a fortei majore, daca termenul contractului nu poate fi respectat, sau daca valoarea prestatiilor se modifica datorita acestui eveniment, partile vor incheia
Act aditional
la prezentul contract, scris si semnat, prin care vor renegocia termenii contractului.

IX.INCETAREA CONTRACTULUI

IX.1.Prezentul contract inceteaza in urmatoarele imprejurari:
a)La expirarea duratei contractului de inchiriere, daca partile nu hotarasc prelungirea acestuia;
b)Contractul poate inceta prin acordul partilor consemnat intr-un act additional agreat si semnat de ambele parti.
c)Prin reziliere de catre oricare din parti in cazul in care cealalta parte nu isi respecta culpabil obligatiile asumate. Rezilierea opereaza in conditiile legii.
d)pieirea bunului, in conditiile legii.
IX.2.In toate cazurile de incetare a contractului, Locatarul are obligatia sa achite toate sumele datorate Locatorului pana la data incetarii locatiunii.
IX.3.Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional scris sisemnat de partile contractante.
IX.4.Nici una din partile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile si obligatiile ce rezulta din acesta unei terte persoane,

X.ALTE CLAUZE

X.1.In acceptiunea partilor contractante orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
X.2.In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.Corespondenta care se transmite prin telex, telefax sau e-mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
X.3.Litigiile izvorate din incheierea, executarea modificarea, incetarea siinterpretarea clauzelor prezentului contract se rezolva pe cale amiabila.
X.4.In masura in care un se reuseste solutionarea acestora pe cale amiabila, competenta solutionarii conflictelor
revine instantelor judecatoresti competente de pe raza judetului Buzau.

Prezentul contract contine un numar de X (zece) capitole si este redactat pe 7 pagini, fiind incheiat astazi______________ la sediul SC FAST RENT CAR SRL , in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte,

 

LOCATOR
______________

 

LOCATAR
_________